Baner

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy www.pibb.pl jest własnością firmy Małgorzata Kotwicka podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Łobez, z siedzibą ul. Chopina 26 73-150 Łobez, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 8541366745, Regon: 812623221

§ 1

Korzystając z serwisu www.pibb.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 2

Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

 

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.pibb.pl

2) Administrator – właściciel serwisu Małgorzata Kotwicka

3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.pibb.pl

 

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ( w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 

Rozdział 4

Usługi oferowane w serwisie

§ 1

Na stronach serwisu użytkownik ma możliwość skorzystania z :

    - reklamy ( usługa płatna ) – kontakt mailowy

§ 2

Usługa reklamowa

Usługa reklamowa świadczona za pośrednictwem witryny internetowej www.pibb.pl. Usługa polega na możliwości odpłatnej zamieszczania reklamy

§ 3

Skorzystanie z usługi reklamowej możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem treści reklamy i jej opłaceniu.

§ 4

Opłacenie usługi następuje po wystawieni faktury indywidualnej na wskazany adres poprzez elektroniczny przelew środków, którego dane Administrator prześle drogą mailową.

 

Rozdział 5

Postępowanie reklamacyjne

§ 1

Reklamacje dotyczące usług świadczonych na stronie www.pibb.pl prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 2

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.

§ 3

Użytkownik, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Rozdział 6

Dane osobowe

§ 1

Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.

 

Rozdział 7

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy mogą zostać poinformowani drogą elektroniczną.

 

Rozdział 8

§ 1

Zawierając umowę z Administratorem, tzn. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

1) Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

 2) Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

3) Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

4) Nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

§ 2

Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

 

§ 3

Użytkownik, umieszczając na Koncie lub w serwisie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 4.6 i art. 4.7 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

§ 4

Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

§ 5

Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

Rozdział 9

ZABLOKOWANIE KONTA

§ 1

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

§ 2

Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

§ 4

Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

§ 5

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta.

§ 6

Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

1) Naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

2) Podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

3) Umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

§ 7

W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

§ 8

Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

§ 9

W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

 

Rozdział 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 1

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

§ 2

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

§ 3

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

§ 4

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

 

§ 5

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

 

Rozdział 11


WYDARZENIA I OGŁOSZENIA

§ 1

Administrator nie podnosi odpowiedzialności za umieszczone zdjęcia i treści znajdujące się przy nich.

§ 2

Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który przesłał treści i sporne zdjęcia.

§ 3

Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania; skrócania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych; wulgarnych; obraźliwych; z kategorii „wydarzenia, ogłoszenia” bądź całkowitego usunięcia niewłaściwych informacji.

§ 4

Administracja zastrzega sobie prawa do publikowania tylko wybranych wydarzeń i ogłoszeń.

 

Rozdział 12


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.10.2015 r.